Algemene voorwaarden 


1 Definities  
In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 
 
Opdrachtgever: de wederpartij van Het lopend vuurtje B.V. 
 
Overeenkomst: de overeenkomst tot dienstverlening. 
 
2 Algemeen 
2.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Het lopend 
vuurtje en een opdrachtgever waarop Het lopend vuurtje deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. 
 
2.2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Het lopend vuurtje, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken. 
 
2.3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. 
 
2.4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. 
 
2.5. Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Het lopend vuurtje en opdrachtgever zullen dan alsnog in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen. 
 
3 Aanbiedingen en offertes. 
3.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd. 
 
3.2. De door Het lopend vuurtje gemaakte offertes zijn vrijblijvend; deze zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Het lopend vuurtje is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen worden bevestigd, tenzij anders is aangegeven. 
 
3.3. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven. 
 
3.4. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is Het lopend vuurtje daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Het lopend vuurtje anders aangeeft. 
 
3.5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Het lopend vuurtje niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. 
 
3.6. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten. 
 
4 Uitvoering van de overeenkomst. 
4.1. Het lopend vuurtje zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. 
 
4.2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Het lopend vuurtje het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. 
 
4.3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Het lopend vuurtje aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Het lopend vuurtje worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Het lopend vuurtje zijn verstrekt, heeft Het lopend vuurtje het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen. 
 
4.4. Het lopend vuurtje is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Het lopend vuurtje is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Het lopend vuurtje kenbaar behoorde te zijn. 
 
4.5. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Het lopend vuurtje de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd. 
 
4.6. Indien door Het lopend vuurtje of door Het lopend vuurtje ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten. 
 
4.7. Opdrachtgever vrijwaart Het lopend vuurtje voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is. 
 
5. Wijziging van de overeenkomst. 
5.1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen. 
 
5.2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Het lopend vuurtje zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen. 
 
5.3. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en / of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal Het lopend vuurtje de opdrachtgever hierover tevoren inlichten. 
 
5.4. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Het lopend vuurtje daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft. 
 
5.5. In afwijking van lid 3 zal Het lopend vuurtje geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Het lopend vuurtje kunnen worden toegerekend. 
6. Contractsduur; uitvoeringstermijn. 
6.1. De overeenkomst tussen Het lopend vuurtje en een opdrachtgever wordt aangegaan voor 3 bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen. 
 
6.2. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever Het lopend vuurtje derhalve schriftelijk ingebreke te stellen. 
 
7. Honorarium. 
7.1. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen. 
 
7.2. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Het lopend vuurtje, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen. 
 
7.3. Het honorarium en eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW. 
 
7.4. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan drie maanden zullen de verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht. 
 
7.5. Indien Het lopend vuurtje met de opdrachtgever een vast honorarium of uurtarief overeenkomt, is Het lopend vuurtje niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief. 
 
7.6. Bovendien mag Het lopend vuurtje het honorarium verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan Het lopend vuurtje, dat in redelijkheid niet van Het lopend vuurtje mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium. Het lopend vuurtje zal de opdrachtgever in dat geval van het voornemen tot verhoging van het honorarium of tarief in kennis stellen. Het lopend vuurtje zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden. 
 
8. Facturering en Betaling. 
8.1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum op een door Het lopend vuurtje aan te geven wijze. in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op. 
 
8.2. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is dan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag. Herinneringskosten: eerste herinnering: € 7,50, tweede herinnering € 15,00, derde en laatste herinnering € 25,00. Indien na de derde herinnering géén betaling plaats vindt, zal er een incassotraject worden gestart waarvan de kosten geheel voor rekening komen van de opdrachtgever. 
 
8.3. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van Het lopend vuurtje op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. 
 
8.4. Het lopend vuurtje heeft het recht de door opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Het lopend vuurtje kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de opdrachtgever een andere 4 volgorde voor de toerekening aanwijst. Het lopend vuurtje kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan. 
 
8.5 Tenzij anders overeengekomen vindt de facturering elektronisch plaats. 
 
8.6 Indien de opdrachtgever haar betalingsverplichtingen niet nakomt, is Het lopend vuurtje gerechtigd: 
 
De volledige dienstverlening op te schorten met inbegrip van diensten waarbij wel aan de betalingsverplichting is voldaan. 
Buitengerechtelijke incassokosten te verhalen op de opdrachtgever. 
 
9. Eigendomsvoorbehoud. 
9.1. Alle door Het lopend vuurtje geleverde zaken, blijven eigendom van Het lopend vuurtje totdat de opdrachtgever alle navolgende verplichtingen uit alle met Het lopend vuurtje gesloten overeenkomsten is nagekomen. 
 
9.2. De opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren. 
 
9.3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is opdrachtgever verplicht Het lopend vuurtje zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen. 
 
9.4. De opdrachtgever verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven. 
 
9.5. Door Het lopend vuurtje geleverde zaken, die krachtens het onder 1. van dit artikel bepaalde onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. 
 
9.6. Voor het geval dat Het lopend vuurtje zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de opdrachtgever reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan Het lopend vuurtje of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Het lopend vuurtje zich bevinden en die zaken mede terug te nemen. 
 
10. Incassokosten. 
10.1. Is opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige voldoening van een geldsom, dan verbeurt hij een dadelijk opeisbare boete van 15% over het nog verschuldigde bedrag. Dit met een minimum van € 35,00. 
 
10.2. Indien Het lopend vuurtje hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking. 
 
10.3. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van opdrachtgever. 
 
10.4. Opdrachtgever is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd. 
 
11. Onderhoudscontracten 
11.1 De overeenkomst tussen Het lopend vuurtje en opdrachtgever gaat in op het moment dat Het lopend vuurtje de door de opdrachtgever ingediende aanvraag heeft aanvaard. 
 
11.2 De overeenkomst wordt aangegaan voor een minimale periode van twaalf (12) maanden en telkens stilzwijgend verlengd met een zelfde periode. 
 
11.3 Opzegging dient schriftelijk te geschieden met inachtneming van een opzegtermijn van één (1) maand tegen het einde van de overeengekomen periode. 
 
11.4 Het lopend vuurtje is niet aansprakelijk voor uitval of onbereikbaarheid ten gevolge van storingen in het Internet of bij andere providers, uitval van elektriciteit e.d. 
 
11.5 Het lopend vuurtje heeft het recht zonder restitutie de dienstverlening op te schorten. 
 
12. Onderzoek, reclames. 
12.1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Het lopend vuurtje De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Het lopend vuurtje in staat is adequaat te reageren. 
 
12.2. Indien een klacht gegrond is, zal Het lopend vuurtje de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt. 
 
12.3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal Het lopend vuurtje slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 16. 
 
13. Opzegging. 
13.1. Het lopend vuurtje kan de overeenkomst te allen tijde schriftelijk of per e-mail opzeggen. 
 
13.2. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Het lopend vuurtje, zal Het lopend vuurtje in overleg met opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan opdrachtgever toerekenbaar zijn. 
 
13.3. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Het lopend vuurtje extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan opdrachtgever in rekening gebracht. 
 
14. Opschorting en ontbinding. 
14.1. Het lopend vuurtje is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien: Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt. Na het sluiten van de overeenkomst, Het lopend vuurtje ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt. Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is. 
 
14.2. Voorts is Het lopend vuurtje bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht. 
 
14.3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Het lopend vuurtje op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Het lopend vuurtje de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst. 
 
14.4. Het lopend vuurtje behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen. 
 
15. Teruggave ter beschikking gestelde zaken. 
15.1. Indien Het lopend vuurtje aan opdrachtgever bij de uitvoering van de overeenkomst zaken ter beschikking heeft gesteld is opdrachtgever gehouden het geleverde binnen 14 dagen in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren. Indien de opdrachtgever deze verplichting niet nakomt zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening. 
 
15.2. Indien opdrachtgever, om welke reden ook, na daartoe strekkende aanmaning, alsnog in gebreke blijft met de onder 1. genoemde verplichting, heeft Het lopend vuurtje het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, op opdrachtgever te verhalen. 
 
16. Aansprakelijkheid 
16.1. Indien Het lopend vuurtje aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld. 
 
16.2. Indien Het lopend vuurtje aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal tweemaal het declaratiebedrag, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, althans tot maximaal €.5.000 (Zegge: VIJF DUIZEND euro). De aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van Het lopend vuurtje in het voorkomende geval te verstrekken uitkering. 
 
16.3. In afwijking van hetgeen onder 2. van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorariumgedeelte. 
 
16.4. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: De redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden; De eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Het lopend vuurtje aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan Het lopend vuurtje toegerekend kunnen worden; Redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. 
 
16.5. Het lopend vuurtje is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. 
 
16.6. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Het lopend vuurtje of zijn ondergeschikten. 
 
17. Vrijwaringen 
17.1. De opdrachtgever vrijwaart Het lopend vuurtje voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt. 
 
17.2. Indien opdrachtgever aan Het lopend vuurtje informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten. 
 
18. Risico-overgang 
18.1. Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op opdrachtgever over op het moment waarop deze aan opdrachtgever juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van opdrachtgever of van een door opdrachtgever aan te wijzen derden worden gebracht. 
 
19. Overmacht 
19.1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt. 
 
19.2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of nietvoorzien, waarop Het lopend vuurtje geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Het lopend vuurtje niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Het lopend vuurtje worden daaronder begrepen. 
 
19.3. Het lopend vuurtje heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Het lopend vuurtje zijn verplichtingen had moeten nakomen. 
 
19.4. Het lopend vuurtje kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan drie maanden is het voor Het lopend vuurtje mogelijk de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. 
 
19.5. Voorzover Het lopend vuurtje ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Het lopend vuurtje gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst. 
 
20. Geheimhouding 
20.1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. 
 
20.2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Het lopend vuurtje gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Het lopend vuurtje zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Het lopend vuurtje niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan. 
 
21. Intellectuele eigendom en auteursrechten 
21.1. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt Het lopend vuurtje zich de rechten en bevoegdheden voor die Het lopend vuurtje toekomen op grond van de Auteurswet. 
 
21.2. Alle door Het lopend vuurtje verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door 8 de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Het lopend vuurtje worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit. 
 
21.3. Het lopend vuurtje behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht. 
 
22. Voorbeelden 
22.1. Is aan de opdrachtgever een voorbeeld getoond of verstrekt, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn verstrekt, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat het te leveren product daarmee zal overeenstemmen. 
 
23. Geschillen 
23.1. De rechter in de vestigingsplaats van Het lopend vuurtje is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft Het lopend vuurtje het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter. 
 
23.2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten. 
 
24. Toepasselijk recht 
24.1. Op elke overeenkomst tussen Het lopend vuurtje en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing 
 
25. Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden 
25.1. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkoming van de overeenkomst. 
 

Contact

Het lopend vuurtje